THÔNG BÁO CHIÊU SINH ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN TRÀ VINH 1. Tổng quan Theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định Chứng chỉ Tin học Cơ bản tại Trà Vinh kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014, chuẩn kỹ năng sử dụng […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN BÌNH DƯƠNG 1. Tổng quan Theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định Chứng chỉ Tin học Cơ bản tại Bình Dương kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014, chuẩn kỹ năng sử dụng […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03 TẠI TPHCM 1. Tổng quan Theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định Chuẩn Tin học theo Thông tư 03 kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014, chuẩn kỹ năng […]

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03 1. Tổng quan Theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định Chuẩn Tin học theo Thông tư 03 kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014, chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ […]

– Chứng chỉ Tiếng Hoa (Hoa văn) Quốc gia là chứng chỉ do Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp. Theo quy định hiện tại, Bộ Giáo dục không tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Hoa trực tiếp. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ủy quyền lại cho các Tường Đại học, Cao […]