TUYỂN SINH HỌC VIÊN LỚP CHỨNG CHỈ TIN HỌC IC3 – Căn cứ quyết định số 1400/QĐ-TTg  về việc phê duyệt đề án “Dạy và Học Ngoại Ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” của Thủ Tướng Chính Phủ ký ngày 30/09/2008; – Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về […]

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MIỀN NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG 19/09/2015 STT HỌ TÊN NĂM SINH NƠI SINH 1 2 I. THÔNG TIN LƯU Ý - Anh/chị học viên, có tên trong danh sách vui [...]

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MIỀN NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG 04/07/2015    STT HỌ TÊN NĂM SINH NƠI SINH  1 Hà Thị Quỳnh  Anh 1986 Thái Bình 2 Nguyễn Minh Chí 1978 Ninh Thuận 3 [...]

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MIỀN NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ (XNK-HQ) 25/07/2015 (CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG - NHÀ THIẾU NHI TỈNH BÌNH DƯƠNG)  STT HỌ TÊN NĂM SINH NƠI SINH  1  Ngô [...]

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MIỀN NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 25/07/2015 (CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG - NHÀ THIẾU NHI TỈNH BÌNH DƯƠNG) I. THÔNG TIN LƯU Ý - Anh/chị học viên, có tên trong [...]

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MIỀN NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG 18/04/2015 (CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG - NHÀ THIẾU NHI TỈNH BÌNH DƯƠNG) I. THÔNG TIN LƯU Ý - Anh/chị học viên, có tên trong danh [...]

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MIỀN NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ XUẤT NHẬP KHẨU 06/06/2015 (CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG - NHÀ THIẾU NHI TỈNH BÌNH DƯƠNG) I. THÔNG TIN LƯU Ý - Anh/chị học viên, có tên trong danh [...]

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MIỀN NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ XUẤT NHẬP KHẨU 16/05/2015 (CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG - NHÀ THIẾU NHI TỈNH BÌNH DƯƠNG) I. THÔNG TIN LƯU Ý - Anh/chị học viên, có tên trong danh [...]

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MIỀN NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG 28/02/2015 (CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG - NHÀ THIẾU NHI TỈNH BÌNH DƯƠNG) I. THÔNG TIN LƯU Ý - Anh/chị học viên, có tên trong danh [...]

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MIỀN NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN DANH SÁCH HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ KHAI BÁO THUẾ 16/05/2015 (CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG - NHÀ THIẾU NHI TỈNH BÌNH DƯƠNG) I. THÔNG TIN LƯU Ý - Anh/chị học viên, có tên trong danh [...]