THÔNG BÁO CHIÊU SINH ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN TRÀ VINH 1. Tổng quan Theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định Chứng chỉ Tin học Cơ bản tại Trà Vinh kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014, chuẩn kỹ năng sử dụng […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN BÌNH DƯƠNG 1. Tổng quan Theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định Chứng chỉ Tin học Cơ bản tại Bình Dương kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014, chuẩn kỹ năng sử dụng […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03 TẠI TPHCM 1. Tổng quan Theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định Chuẩn Tin học theo Thông tư 03 kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014, chuẩn kỹ năng […]

THÔNG BÁO ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03 1. Tổng quan Theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định Chuẩn Tin học theo Thông tư 03 kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014, chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ […]