Theo thông tin thống kê số liệu của Bộ Giáo dục và đào tạo thì số lượng giáo viên mầm non đang còn thiếu tính trên toàn quốc là khoảng hơn 20.000 giáo viên. Qua đó có thể thấy nhu cầu giáo viên mầm non hiện nay là rất lớn. Đây là một sự quan […]