I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Một thực tế bất cấp hiện nay là các sinh viên chuyên ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp nhưng không thể làm việc trên hóa đơn chứng từ thực tế của doanh nghiệp.

– Nhằm đào tạo một đội ngũ Kế toán viên biết làm việc với hóa đơn chứng từ thực tế của doanh nghiệp, Trung tâm chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo KẾ TOÁN TỔNG HỢP, nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp là tuyển chọn được những nhân viên kế toán giỏi làm việc với hóa đơn chứng từ thực tế của doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí đạo tạo lại tại doanh nghiệp sau khi tuyển dụng.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Kế toán viên, kế toán trưởng, sinh viên năm cuối ngành kế toán, tài chính, hoặc đã hoàn thành các khóa Kế toán doanh nghiệp – Khai báo thuế; Kế toán Tin học…

– Các bạn sinh viên vừa ra trường cần học KẾ TOÁN TỔNG HỢP trong thời gian ngắn để tiếp cận kinh nghiệm thực tế, các nghiệp vụ phát sinh thực tế tại doanh nghiệp.

Ghi chú: Học viên tự trang bị Laptop (Vì học viên phải đưa chứng từ về nhà thực hành)

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

STT

NỘI DUNG

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ
1 Những kiến thức cần biết về hóa đơn

– Giới thiệu hệ thống thông tin pháp luật về hóa đơn

– Phương pháp đăng ký lưu hành và sử dụng hóa đơn

– Phân biệt các loại hóa đơn

 • Hóa đơn giá trị gia tăng
 • Hóa đơn bán hàng
 • Hóa đơn đặc thù
 • Hóa đơn bán lẻ

– Kỹ thuật lập hóa đơn

– Những tình huống xử lý hóa đơn

2

Thuế môn bài

– Khái niệm

– Đối tượng nộp thuế môn bài

– Thời gian nộp tờ khai thuế môn bài và thời gian nộp tiền

– Cách kê khai và nộp tờ khai thuế qua mạng

3 Thuế giá trị gia tăng

– Chính sách thuế GTGT (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế GTGT).

 • Khái niệm thuế GTGT.
 • Phân biệt kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp.
 • Điều kiện để một hóa đơn đủ điều kiện khấu trừ VAT đầu vào
 • Các trường hợp phải xuất hóa đơn GTGT

– Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp trên phần mềm HTKK

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK mới nhất để kê khai thuế GTGT
 • Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo tháng (Gồm bảng kê mua vào, bán ra và Tờ khai thuế GTGT) trên hóa đơn thực tế tại một doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung khi đã gửi Tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế
4 Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Chính sách thuế TNDN (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNDN)

 • Khái niệm thuế TNDN và đối tượng nộp thuế TNDN
 • Sự khác nhau giữa kế toán và thuế (Về việc ghi nhận doanh thu theo kế toán và ghi nhận doanh thu theo thuế; Cách tính chi phí theo thuế và cách tính chi phí theo kế toán)
 • Cách tính thuế TNDN
 • Cách chuyển lỗ của những năm trước vào năm tính thuế hiện hành.

– Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm trên bộ Báo Cáo Tài Chính thực tế tại đơn vị

 • Hướng dẫn kê khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01A và mẫu 01B trên phần mềm HTKK.
 • Hướng dẫn Lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN và một số Phụ lục kèm theo tờ khai Quyết toán thuế TNDN trên phần mềm HTKK
5 Thuế Thu Nhập Cá Nhân

– Chính sách thuế TNCN (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNCN)

 • Đối tượng nộp thuế TNCN
 • Sự khác nhau giữa thu nhập chịu thuế TNCN và thu nhập tính thuế
 • Thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN và thủ tục đăng ký giảm trừ người phụ thuộc
 • Những khoản thu nhập chịu thuế TNCN và những khoản thu nhập không chịu thuế TNCN
 • Cách tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công, thuế TNCN của thu nhập từ kinh doanh (cụ thể là cho thuê nhà), cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn.

– Hướng dẫn lập tờ khai tạm tính thuế TNCN và lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK trên bảng lương thực tế tại đơn vị

 • Hướng dẫn lập tờ khai tạm tính thuế TNCN trên phần mềm HTKK
 • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK
 • Hướng dẫn về kê khai bổ sung khi đã nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNCN cũng như Tờ khai tạm tính thuế TNCN hàng tháng cho Cơ quan thuế
PHẦN II: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
1 TỔNG QUAN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
2 KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

 • Kế toán tiền
  • Những vấn đề chung
  • Kế toán thu và chi tiền
 • Kế toán các khoản phải thu
  • Những vấn đề chung
  • Kế toán phải thu khách hàng
  • Kế toán phải thu khác
  • Dự phòng phải thu khó đòi
3 KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

 • Những vấn đề chung
 • Tính giá hàng tồn kho
 • Kế toán Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ
4 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 • Những vấn đề chung
 • Xác định giá trị của Tài sản cố định
 • Kế toán tăng, giảm Tài sản cố định
 • Kế toán sửa chữa Tài sản cố định
 • Kế toán trao đổi Tài sản cố định
 • Kế toán khấu hao Tài sản cố định
5 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 • Khái niệm
 • Nội dung của quỹ tiền lương
 • Nhiệm vụ của Kế toán
 • Các khoản trích theo lương
 • Kế toán tiền lương
 • Kế toán các khoản trích theo lương
6
7 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • Những vấn đề chung
 • Kế toán mua hàng
 • Kế toán bán hàng
 • Kế toán chi phí hoạt động và Xác định kết quả kinh doanh trong Công ty Thương mại
 • Kiểm soát nội bộ hoạt động mua bán hàng hoá
 • Ghi chép vào sổ Kế toán
8 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 • Những vấn đề chung
 • Tổ chức hoạt động sản xuất sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất Công nghiệp
 • Tổ chức kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp dịch vụ
9 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
10 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
11 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
12 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
PHẦN III: THỰC HÀNH PHẦN MỀM MISA TRÊN CHỨNG TỪ THỰC THẾ + IN SỔ SÁCH KẾ TOÁN
1 – Hướng dẫn thực hành Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trên phần mềm kế toán.

– Cách lập chứng từ Phiếu thu; Phiếu chi; Ủy nhiệm chi và Sec, Giấy nộp tiền, Phiếu đề nghị tạm ứng và thanh toán tạm ứng.

– Hướng dẫn Quy trình thu chi tại doanh nghiệp.

2

– Hướng dẫn thực hành kế toán vật tư và hàng hóa trên phần mềm kế toán.

– Cách lập chứng từphiếu nhập kho; Phiếu xuất kho. Cách lập Bảng tổng hợp nhập xuất tồn và cách cân đối hàng tồn kho.

– Quy trình nhập xuất kho. Quy trình mua hàng. Quy trình bán hàng.

3

– Hướng dẫn thực hành kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ trên phần mềm kế toán.

– Cách lập bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định.

– Cách lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ và chi phí trả trước.

4

– Hướng dẫn thực hành kế toán phân hệ tổng hợp trên phần mềm kế toán.

– Hướng dẫn thực hành kế toán các bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển trên phần mềm.

5 Hướng dẫn cách đối chiếu số liệu sổ cái với các loại chứng từ khác trước khi in sổ sách kế toán (Ví dụ: đối chiếu sổ 111 với sổ quỹ và biên bản kiểm kê quỹ; sổ 112 với Sổ phụ ngân hàng; Sổ hàng tồn kho (TK Loại 15* với Bảng tổng hợp nhập xuất tồn; Sổ tài sản cố định (TK 211;213;214) với Bảng khấu hao tài sản cố định; Sổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn (TK 242) với Bảng phân bổ chi phí trả trước … trước khi in sổ sách kế toán)
6

Hướng dẫn cách xem báo cáo tài chính; Cách in ấn chứng từ và sổ sách; Hướng dẫn cách xuất sổ sách từ phần mềm ra excel; Hướng dẫn cách xem sổ cái và sổ chi tiết.

7 Giải đáp các vướng mắc của học viên trong suốt quá trình học (Từ nguyên lý kế toán đến hóa đơn chứng từ Thuế và phần mềm kế toán).

– Học viên sẽ được học trên các lĩnh vực doanh nghiệp như Thương mại, Dịch vụ và Sản xuất, theo các chế độ Kế toán ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế cho chế độ Kế toán theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

– Ngoài ra, sau khi kết thúc khóa học Giảng viên có thể hỗ trợ các bạn khi các bạn gặp vướng mắc trong quá trình làm việc.

IV. NGÀY KHAI GIẢNG

CƠ SỞ

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC TẠI THỦ ĐỨC

  01.06.2024

  HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG

   01.06.2024

   HỌC TẠI QUY NHƠN

    01.06.2024

    HỌC TẠI BIÊN HÒA

     01.06.2024

     V. HỌC PHÍ

     CƠ SỞ

     HỌC PHÍ

     HỌC PHÍ ƯU ĐÃI

     HỌC TẠI THỦ ĐỨC

     2.800.000
     – Giảm 5% học phí khi ghi danh trước ngày khai giảng.
     – Giảm 10% học phí cho nhóm 5 học viên khi ghi danh trước ngày khai giảng.
     – Giảm 15% học phí cho nhóm 10 học viên khi ghi danh trước ngày khai giảng.

     HỌC TẠI BIÊN HÒA

     3.000.000

     HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG

      3.000.000

     VI. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

     CƠ SỞ

     THỜI GIAN HỌC 2 THÁNG

     TĐ – TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN THỦ ĐỨC

     (Số 119 Võ Văn Ngân – P. Linh Chiểu – Q. Thủ Đức)

     Tối Thứ 2, 4, 6 / Tối Thứ 3, 5, 7

     (18h – 20h45)

     BD – NHÀ THIẾU NHI BÌNH DƯƠNG

     (Số 591 Đại lộ Bình Dương – TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương)

     Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

     (Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

     HỌC TẠI QUY NHƠN

     (Số 66 Hàn Mặc Tử – P. Ghềnh Ráng – Tp. Quy Nhơn – Bình Định)

     Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

     (Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

     HỌC TẠI BIÊN HÒA

     (Số 07 Đường 30/04 – P. Trung Dũng – Biên Hòa – Đồng Nai)

     Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

     (Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

     KẾT THÚC KHÓA HỌC, HỌC VIÊN SẼ LÀM BÀI KIỂM TRA ĐỂ LẤY KẾT QUẢ LÀM CHỨNG CHỈ.

     VII. ĐỊA ĐIỂM HỌC

     CƠ SỞ

     THÔNG TIN LIÊN HỆ

     TĐ – TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN THỦ ĐỨC

     (Số 119 Võ Văn Ngân – P. Linh Chiểu – Q. Thủ Đức)

     Liên hệ: 028 22 44 6464 – 0982 422 711

     Thời gian làm việc: 8h – 20h (Thứ 2 – Thứ 7)

     BD – NHÀ THIẾU NHI BÌNH DƯƠNG

     (Số 591 Đại lộ Bình Dương – TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương)

     Liên hệ0822 44 6464 – 0902 384 081

     Thời gian làm việc: 8h – 19h (Thứ 2 – Chủ nhật)

     QN – TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH

     (Số 66 Hàn mặc Tử – TP. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định)

     Liên hệ: 02566 555 444 – 0902 384 081

     Thời gian làm việc8h – 19h (Thứ 2 – Chủ nhật)

     BH – TRƯỜNG CĐ MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI

     (Số 07 Đường 30/04 – P. Trung Dũng – Biên Hòa – Đồng Nai)

     Liên hệ: 0942 44 6464 – 0902 384 081

     Thời gian làm việc: 8h – 19h (Thứ 2 – Chủ nhật)

     ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

      Họ và tên (*)

      Điện thoại (*)

      Cơ sở (*)

      Khóa học (*)

      Hình thức học tập*
      Tập trung (Tại lớp)Trực tuyến (Online)

      5/5 - (1 vote)

      CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM