Phú Giáo – Bình Dương – Khóa học Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC  NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC 1. Mục tiêu khóa học – Khoá học Nghiệp vụ sư phạm trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục Đại học; vai trò và sứ mệnh của giáo dục Đại học, những xu hướng phát triển […]

Dầu Tiếng – Bình Dương – Khóa học Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC  NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC 1. Mục tiêu khóa học – Khoá học Nghiệp vụ sư phạm trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục Đại học; vai trò và sứ mệnh của giáo dục Đại học, những xu hướng phát triển […]

Phú Giáo – Bình Dương – Khóa học Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC  NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC 1. Mục tiêu khóa học – Khoá học Nghiệp vụ sư phạm trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục Đại học; vai trò và sứ mệnh của giáo dục Đại học, những xu hướng phát triển […]

Thuận An – Bình Dương – Khóa học Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC  NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC 1. Mục tiêu khóa học – Khoá học Nghiệp vụ sư phạm trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục Đại học; vai trò và sứ mệnh của giáo dục Đại học, những xu hướng phát triển […]

Bình Dương – Khai giảng Khóa học Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ HỌC  NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC 1. Mục tiêu khóa học – Khoá học Nghiệp vụ sư phạm trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục Đại học; vai trò và sứ mệnh của giáo dục Đại học, những xu hướng phát triển […]

Call Now Button