K’ Bang – Chứng chỉ Quản lý mầm non tại K’ Bang

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI K’ BANG Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại K’ Bang . I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm […]

Ia Pa – Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Ia Pa

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI IA PA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Ia Pa . I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm […]

Ia Grai – Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Ia Grai

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI IA GRAI Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Ia Grai . I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm […]

Đăk Pơ – Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Đăk Pơ

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI ĐĂK PƠ Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Đăk Pơ . I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm […]

Chư Sê – Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Chư Sê

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI CHƯ SÊ Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Chư Sê . I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm […]

Chư Pưh – Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Chư Pưh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI CHƯ PƯH Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Chư Pưh . I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm […]

Call Now Button