THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI QUẬN 12 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Quận 12. I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI QUẬN 10 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Quận 10. I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI QUẬN 8 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Quận 8. I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI QUẬN 7 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Quận 7. I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI QUẬN 6 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Quận 6. I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI QUẬN 5 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Quận 5. I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI QUẬN 4 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Quận 4 . I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI QUẬN 3 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Quận 3 . I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI QUẬN 1 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Quận 1 . I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm […]

Call Now Button