I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp (Thành viên Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên …); Trưởng, Phó các bộ phận trong doanh nghiệp, như Phòng kinh doanh, Phòng vật tư … – Những người là tiềm năng trở thành Giám đốc điều hành, nhà […]

I. TỔNG QUAN Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường. Quan hệ pháp luật lao động đang được hình thành và phát triển. Trong quan hệ pháp luật lao động luôn luôn tiềm ẩn những nhân tố phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp… II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ – […]

Call Now Button